Поддръжка след продажба

Гаранционните условия

може да намерите и на нашия сайт  https://rollhome.bg/garantsionni-usloviya/

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

С поръчката на продукт или услуга от нас вие направихте отличен избор! Всички продукти на „Ролпласт“ са гарантирано висококачествени по отношение на материалите и изработката, съгласно изискванията на системата за управление на качеството ISO 9001:2008. Техническите характеристики, включително и тези за безопасност, отговарят на стандартите по БДС

Гаранцията не се отнася за следните случаи:

 • за неспазване на инструкциите на експлоатация и поддръжка
 • неправилна употреба
 • опит за ремонт от страна на купувача или други неупълномощени лица
 • за всички, износващи се по време на работа, части иелементи
 • посочените в т. 9 от ПОРЪЧКА(ДОГОВОР) обстоятелства
 • счупвания,следи от контакти с огън, лошо външно поддържане-замърсяване
 • при несъответствие в документите – в случай че не са попълнени всички данни от гаранционната карта и договора
 • за всички малотрайни елементи и износващи се по време на работа части и елементи, които в следствие на естественото овехтяване и ежедневна експлоатация, губят първоначалните си качества и обичайни характеристики.

Инструкция за експлоатация на PVC, AL (алуминий) и дървени прозорци и врати

 • Отваряне/затваряне на прозорец. Възможни положения на дръжката:
 1. Хоризонтално – крилото е отворено
 2. Вертикално надолу – крилото е затоврено
 3. Вертикално надолу – крилото е отворено чрез двуос механизъм /при наличие на такъв/
 • При отваряне и затваряне на дръжката винаги трябва да е в една от указаните посоки като винаги крилото трябва да е плътно допряно до касата.
 • При затваряне на двуос механизъмс едната ръка се борави с дръжката, а с другата се притиска крилото към касата.
 • При балконски врати се монтират шнапери, които при затваряне на вратата леко прищракват, но това не е индикация за провисване.

Важно! Клиентът е длъжен да извърши допълнителни зидаро – мазачески действия до 30 дни от извършването на монтажа, в       противен случай гаранцията за монтажа отпада.

ПОЧИСТВАНЕ

 1. Профилите – използвайте мека кърпа и неабразивни материали.
 2. Гумени уплътнения – третирайте с подходящ подхранващпрепаратна всеки шест месеца /запазва мекотата на уплътненията и предотвратява преждевременната им чупливост/.
 3. Обков – за поддръжка се използва масло на всеки шест месеца, което предотвратява сухото триене, получаващо се при движението на металните части, като едновременно с това е и отлично средство срещу корозия.

Мрежи против насекоми: Инструкция за експлоатация и почистване

Статична – след поставянето могат да бъдат свалени чрез освобождаване от райберчетата, които ги фиксират.

На панти – отварянето на мрежата се осъществява чрез рязко натискане на дръжката навън. За да затворите мрежата, хванете дръжката и я издърпайте, докато закопчалката се затвори. Не се препоръчва оставянето на противонасекомната мрежа в отворено положение.

Ролетна/тип прозорец/ – спускането на мрежата се осъществява чрез издръпване на въжето надолу към ръба на прозореца. Закрепете долния профил на фиксаторите. При вдигане на мрежата хванете въжето и освободете долния профил от фиксаторите. Мрежата ще започне да се вдига сама, придържайте въжето, за да предотвратите рязкото навиване в кутията, което може да доведе до механични повреди.

Ролетна/тип врата/ – действието му е същото като на ролетна мрежа тип прозорец, но движението се извършва по хоризонталата.

Плисе – хванете дръжката и плъзнете мрежата наляво/надясно, за да отворите/затворите. Мрежите против насекоми не се нуждаят от специални грижи. Мрежата може да почиствате с мека влажана кърпаи или мека четка, а всички алуминиеви и/или PVC части почиствайте с неабразивни   препарати.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !!! Малки деца могат да се задушат в примката на шнурове за дърпане. Те могат също така да обвият шнуровете около врата си. Преместете легла, кошари и мебели далеч от шнуровете.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОЧИСТВАНЕ НА ДЪРВЕНИ ИНТЕРИОРНИ ВАРТИ И ПРИЛЕЖАЩИ КЪМ ТЯХ ДОПЪЛНЕНИЯ И АКСЕСОАРИ

Инструкция за експлоатация на интериорни врати

 1. Отваряне на интериорна врата:

Хванете дръжката и я натиснете надолу, придърпайте или избутайте крилото към ВАС или от вас към помещението, в което се намирате или желаете да влезете.

Отпуснете дръжката – вратата сама се връща в изходно положение чрез монтирания в бравата и розетката възвратен механизъм. Внимавайте крилото да не задира пода или да се блъска в разположени в обхвата на отваряне масивни мебели или други предмети, които биха затрудни- ли нормалния ход на интериорната врата.

 1. Затваряне на интериорна врата

Хванете дръжката и я придърпайте или избутате към касата. При това движение трябва да чуете „щракването“ на езика на бравата в насрещника. Не е задължително да се затваря чрез задържане на дръжката до плътното прилепване на крилото до касата и последващото й отпус- кане. Достатъчно е леко да бутнете и вартата сама ще се затвори, като се преодолява лекото съпротивление на монтираното във фалца на касата уплътнение.

 1. Заключване на интериорна врата

Хванете поставения в долния отвор на розетката ключ и го завъртете в съответната посока един път /за обикновен ключ/ или два пъти /за секретен патрон/, докато не чуете характерния звук на влизане на петлето на бравата в насрещника.

При монтирана розетка за баня WC, врътката се завърта само един път, а от обратната страна се показва съответната индикация за затваряне.

 • След отваряне и затваряне, дръжката винаги трябва да е в хоризонтално положение, а крило- то винаги да е плътно допряно до касата.
 • При затваряне на врата с монтирана розетка за баня да се внимава петлето на бравата да е прибрано, в противен случай възниква опасност от удар върху насрещника и неговото изкри- вяване.

Гаранция 2 години за монтажа! При експлоатация на интериорна врата трябва да се отнасяте към нея като към мебелен продукт и да не се прилага груба или вандалска сила!

Инструкции за почистване на интериорни врати

Всички интериорни варти са лесни за поддръжка и нямат особености при почистване въз осно- ва на особено издържливите свойства на повърхностите.

За почистване на крилото и касата се използват обикновени почистващи препарати и мека кърпа. В никакъв случай не се използват абразивни материали, киселини или разтворители. Гумените уплътнения се третират с подходящ препарат на всеки шест месеца. това запазва тях- ната мекота и се предотвратява преждевременното им износване.

Пантите не се нуждаят от поддръжка.

Бравата се смазва с масло на всеки шест месеца /за секретна/ брава, което предотвратява су- хото триене, получаващо се при движение на металните части. Смазването е отлично средство срещу корозия.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. В случаите на изпратена работна група без причина ще се начислява транспорт за сметка на клиента.
 2. За гаранционен ремонт, при което се сменят само части, неподлежащи на гаранция, се запла- щат и съответните единици труд.
 3. За потвърден извънгаранционен ремонт и впоследствие отказан такъв се начисляват толко- ва единици, колкото са нужни за фактическия ремонт.

Задължителни документи

 1. Гаранционна карта, съдържащи всички данни
 2. Договор или копие на сключения договор
 3. Приемо – предавателен протокол

Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на приемно-предавателния протокол или от датата на допълнително плащане по договора, в зависимост от това коя от двете дати е по-късна.

Във времето на гаранционния срок купувачът има право на безплатен ремонт при неизправ- ности, възникнали вследствие на производствени дефекти.

ИНФОРМАЦИЯПО ЗАКОНАЗА ЗАЩИТАНА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 112. /1/При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавачада приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

/2/Смята се че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат в предвид:

 1. Стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие
 2. Значимостта на несъответствието
 3. Възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свър- зан със значителни неудобства за него.

ЧЛ. 113/1/ Привеждането на потребителската стока в съотвествие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на едни месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

/2/След изтичане на срока по ал. 1 потребителя има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114

/3/Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за матери- али за труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителне неудобства.

/4/Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114/1/При несъответствие на потребителската стока с договора за продажбаи когато потре- бителят не е удовлетврен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума
 2. намаляване на цената

/2/потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115/1/ потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до 2 години, считано от доставянето на потребителската стока

/2/Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

/3/Упражняване на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за пре- дявяване на иск, различен от срока по ал. 1

Чл. 119. (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително след- ната информация:

 1. съдържание и обхват на търговската гаранция;
 2. съществените елементи, необходими за нейното прилагане, и по-специално: срок на търгов- ската гаранция; териториален обхват; име и адрес на лицето, предоставящо гаранцията.

(2) Информацията по ал. 1 трябва да бъде ясна и разбираема.

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ

Уведомяваме ви ,че независимо от настоящата гарнция продавачът отговаря за липсата на съответствие на продукта с договора за продажба, съгласно Закона за защита на потребителите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:                                                                        Мнения, забележки и препоръки на телефон: 070011398

НЕ ОСТАВЯЙТЕ ВАШИТЕ ДЕЦА БЕЗ НАБЛЮДЕНИЕ И НЕ ИМ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ ДА БОРАВЯТ С ПРОДУКТИТЕ БЕЗ ПОСТОЯНЕН РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ !!!

Гаранционен срок:

Прозорци и врати от дърво: 3-годишна гаранция за монтаж и обков.

PVC прозорци и врати: 3-годишна гаранция за монтаж и обков.

Перголи: 3 години гаранция за монтаж и 3 години за винил.

Al покривни системи: 3-годишна гаранция за монтаж и крепежни елементи.

Стъклопакет: Гаранция 3 години за херметичност (липса на влага във въздушното пространство на стъклопакета) и 24 месеца за механични дефекти.

Поликарбонатни, Триплексови покривни конструкции: 3-годишна гаранция за монтаж.

Стъклени плъзгачи и стъклени хармоники: 3-годишна гаранция за монтаж и обков.

Дървени интериорни врати: 3 години гаранция за вратата и монтажа.

Външни ролетни щори: 2-годишна гаранция за монтажа.

Гаражни врати: 2-годишна гаранция за монтажа.

Вътрешни щори: 2-годишна гаранция за монтажа.